Nguồn gốc khẩu AK 47

Ông Bút

Tuấn khỉ tổ tiên nòi Cộng phỉ

đầu thai làm con cháu giặc Hồ

Xuân rồi nã đạn cướp bạc tỷ

Bọn Công An truy súng từ đâu?

Bệnh lú cũng lây thật đáng rầu

Khẩu AK xuất xứ bên Tàu

Lần đầu xuất hiện tết Mậu Thân

khẩu AK giết sáu ngàn dân

Huế buồn than khóc một trời tang!

AK cùng pháo nổ rền vang

Rồi Cổ Thành, đại lộ Kinh Hoàng

Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng

Cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

AK nổ liên hồi không nghỉ

Giết giết “cho ruộng đồng mau tốt,

 cho đảng bền lâu, để thờ Mao

(lời thơ Tố Hữu)

giết cho tới mùa “Xuân đại thắng”

AK tàn sát không mỏi mệt

Tộ ác rành rành Xuân Kỷ Hợi

bọn Cộng đảng đầu trâu mặt ngựa

AK bắn bừa dân vô tội

Máu Đồng Tâm sáng ngời non nước

vài tuần sau cũng khẩu AK

thằng Tuấn Khỉ nã đạn dã man

bọn Cộng phỉ ngớ ngẩn hỏi xằng:

AK Công An lấy từ đâu?

câu hỏi dễ: AK từ “nước lạ”

đem tới quê mình bao xót xa

Hỏi Cộng đảng: Không biết thật ru?

Nguồn gốc AK cùng tội ác?

Còn một điều đảng kia nên biết:

Dân tộc hận Hồ đảng thiên thu!

Ông Bút

Góp ý

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s